ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comการศึกษาแนวทางพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษา

หลักการและเหตุผล

จากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาได้กล่าวถึงการที่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่ต้องมีการถ่ายโอนกัน ปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวซึ่งทำให้หลายฝ่ายออกมาให้การสนับสนุนว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการศึกษาของชาติได้ ต้องมีการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงความเชื่อมั่นได้ว่าท้องถิ่นมีความพร้อมในการรับการถ่ายโอนจริง อย่างไรก็ตามรูปแบบของการจัดการที่จะสามารถรองรับการถ่ายโอนนั้นยังไม่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรม ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความพร้อมในการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบซึ่งได้แก่การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เป็นต้น

คำถามวิจัย

ปัจจัยที่ทำให้ครูสังกัดการศึกษาพื้นฐานคัดค้านการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อมีการถ่ายโอน

 

คำถาม :

เหตุผลที่ครูไม่ต้องการโอนไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อมีการถ่ายโอน?

 

ส่งคำตอบมาที่ :

email: supattapin@yahoo.com

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com