ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comการศึกษาคุณลักษณะของครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในยุคโลกาภิวัตน์

 ผู้ศึกษาวิจัย
ผศ. ดร. สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และนักศึกษา คบ. 3 เอกคณิตศาสตร์

ปีที่ทำการศึกษา
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2547

หลักการและเหตุผล

ยุคปัจจุบันเป็นยุคของข่าวสารที่กระจายอยู่ในทุกหนทุกแห่งการดำเนินชีวิตจำเป็นต้องมีการแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดในขณะเดียวกันความต้องการที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อทำงานในบทบาทหน้าที่ก็ยังมีความจำเป็น การอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลโดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในบทบาทและหน้าที่ของตนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การมองภาพของบุคคลที่ต้องทำหน้าที่เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขจึงเป็นปรัชญาของการให้การศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนของชาติซึ่งเป็นหน้าที่ร่วมกันของผู้เรียน ครู และผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน การทำงานที่ประสานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นอันดี การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ในอาชีพครูจึงเป็นแนวทางเพื่อทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 จุดมุ่งหมายของการศึกษา

ในการศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นการภาพรวมของความต้องการด้านความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

 • เพื่อให้ได้กรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นครูที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในสายตาของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

 • เพื่อให้ครูสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่เหมาะสมกับอาชีพครู

 • เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการฝึกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในบทบาทของครู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • จากการศึกษากรอบคุณลักษณะของการเป็นครูผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะทำให้ครูได้ตระหนักถึงคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในบทบาทของครูกับผู้เกี่ยวข้อง

 • ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นแบบสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ตามบทบาทของครู

 • ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมให้ครูมีคุณลักษณะของผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่พึงประสงค์

 การดำเนินการศึกษา

          ขั้นตอนในการศึกษา

 • ศึกษาจรรยาบรรณของความเป็นครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา

 • ศึกษาคุณลักษณะของผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในบริบทของวัฒนธรรมไทย

 • ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล

 • รวบรวมข้อมูล

 • วิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการศึกษา

            ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้การสัมภาษณ์ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์

การศึกษาวิชามนุษย์สัมพันธ์นี้ ใช้กระบวนการ วิจัยเป็นพื้นฐาน (Research Based)

นักวิจัยหลัก คือ  ผศ. ดร. สุภัททา ปิณฑะแพทย์และนักศึกษาครุศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

กระบวนการทำการศึกษาค้นคว้า

 • นักศึกษาทุกกลุ่มได้เค้าโครงงานศึกษาค้นคว้าแบบย่อ ขอให้ศึกษาเพื่อทำรายงานให้สมบูรณ์ได้ตามกรอบโดยใช้กลุ่มของตน

 • ให้ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีและเอกสารอ้างอิงเพื่อให้ได้กรอบของการนำไปใช้วิเคราะห์

 • ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม ตามความสมัครใจกลุ่มละ ๔ คน จับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล ดังนี้

 • นักเรียนระดับชั้นประถม ระดับชั้นมัธยมต้น

 • ครูสังกัด สพฐ  ครูเอกชน

 • ชุมชน ผู้ปกครอง

วิธีการศึกษา

ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการอัดเทป นำมาถอดเทป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

 • ให้ขออนุญาตสัมภาษณ์

 • ขออนุญาตอัดเทป

 • ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ลงชื่อยินยอมให้ใช้ข้อมูลได้

หมายเหตุ : ข้อคำถามที่ออกแบบเป็นกึ่งโครงสร้าง นักศึกษาต้องถามทุกข้อแม้ว่าบางข้อจะมีคำตอบที่ถูกพาดพึงไปแล้วก็ตาม และให้ขยายคำถามออกเพื่อความต่อเนื่องและชัดเจนของข้อมูลยิ่งขึ้น

            ให้นักศึกษาช่วยกันตั้งคำถามเพื่อนำไปใช้ ข้อคำถามในประเด็น

 • ท่านคิดว่าในปัจจุบันครูมีบทบาทและหน้าที่อะไร

 • ท่านคิดว่ามนุษย์สัมพันธ์มีความสำคัญต่ออาชีพครูอย่างไร

 • ให้ท่านบอกคุณลักษณะที่ทำให้รู้ว่าครูมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มา อย่างน้อย ๑๐ ข้อและให้เรียงลำดับตามความสำคัญมากน้อย

นักศึกษาขอคำปรึกษาได้ตามตารางดังนี้ กลุ่มที่ ๑ และ ๒ วันจันทร์ เวลา ๑๕.๓๐ น. กลุ่มที่ ๓, ๔ และ ๕ วันอังคาร เวลา ๑๕.๓๐ น.ตารางวันพฤหัสเป็นตารางเพื่อการพบเพื่อปรึกษาหารือรวมและให้ข้อมูลการค้นคว้า ถ้าอาจารย์ไม่สามารถพบนักศึกษาได้จะให้เวลาเพิ่มเติมด้วยการนัดพิเศษ

ในการทำงานชิ้นนี้จะนำไปสู่การวิเคราะห์ความรู้เพื่อการสอบไล่ด้วย ต้องตั้งใจทำอย่างดีและต้องทำงานเป็นทีมอย่างร่วมมือกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล นำบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แนวคิดและแปลความหมาย เพื่อนำมาสรุปรวมกัน

การส่งงาน การจัดทำรูปเล่มส่ง รายงานเป็นกลุ่ม มีสรุปและข้อเสนอแนะของกลุ่ม 1 เล่ม

กลุ่มช่วยกันทำรายงานเป็นเล่มรวม สรุปและให้ข้อเสนอแนะของทั้งหมดแบบบูรณาการ ของทั้งหมด 1 เล่ม

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com