ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูด้วยระบบ WFT (Whole school Facilitating Training)

 ผู้ศึกษาวิจัย
ผศ. ดร. สุภัททา ปิณฑะแพทย์

หลักการและเหตุผล

รูปแบบการฝึกอบรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของครูซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิรูปศึกษาที่ต้องการให้สามารถพัฒนาครูมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ การศึกษาเพื่อแสวงแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมอยากหลากหลายจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำมาสู่การพัฒนาครูได้

 1. ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 2. ใช้ระบบพี่เลี้ยง

วิธีการดำเนินการ

 1. สร้างความเข้าใจด้านความต้องการพื้นฐานของครูในโรงเรียนโดยใช้ TAC (Teacher Assessment Collaboration)

 2. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน

 3. ปรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเองตามความต้องการของครูทั้งโรงเรียน

 4. ปฏิบัติการโดยระบบพี่เลี้ยง

  • วางแผนร่วมกัน

  • มีปฏิทินการปฏิบัติการ

  • นำเสนอแผนงาน

 5. ปฏิบัติการสนับสนุนของพี่เลี้ยง

  • แบ่งกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

  • จัดหาฐานข้อมูลที่จำเป็นในสาระที่ต้องการพัฒนา

   • จัดทำคู่มือ

   • จัดทำแบบฝึก  (E learning)

   • จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ

   • จัดที่ปรึกษาโครงการ

 6. การดำเนินการเพื่อพัฒนาครู

  • ศึกษาจาก คู่มือและแบบฝึก (E learning)

  • ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของแบบฝึก

  • การรับคำปรึกษาจากพี่เลี้ยง

  • การประเมินผลงาน

  • การปรับปรุงแก้ไขผลงาน

 7. จัดทำรายงานที่สมบูรณ์
 8. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการฝึกอบรม

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com