ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comชมรมครูช่วยครู  

เงื่อนไข: ไม่ฝักใฝ่การเมือง

จุดมุ่งหมาย

 1. ศูนย์แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการระหว่างครู

 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนเขียนเข้ามาบอกเพื่อน

 3. ศูนย์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย

 4. ศูนย์แสดงความคิดเห็นของครู

 5. ศูนย์ผ่อนคลายให้นำเรื่องเล่าเบาสมองในห้องเรียนมาเล่าให้เพื่อนฟัง

 6. ศูนย์รวบรวมอาสาสมัคร

สมาชิก

ครูทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถาบันการศึกษา โรงเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับชมรมและแสดงความเป็นครูทีจะให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ทางการศึกษา

กิจกรรม

1. สร้าง Website ชื่อ teachersclub หรือ teachersneedhelp

 • เมนู

 • บทความ (Articles)

 • งานศึกษาค้นคว้า (Archives)

 • ความคิดเห็นจากครู (Teacher Talks)

 • เรื่องเล่าเบาสมอง (Funny Stories or Cartoons)

 • ข่าวครู (Teacher News)

 • อาสาสมัคร  (Volunteers)

 • เชื่อโยงเครือข่าย (Link)

 2. รับสมัครสมาชิก

 • ไม่มีค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายใด ๆ

 • ได้รับเอกสารวิชาการจาก เครือข่ายสัมพันธ์ครูช่วยครู

 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 • อื่น ๆ

 3. คณะกรรมการ

 กำลังรับสมัครอาสาสมัครที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารจำนวน  4 คน เพื่อการเริ่มต้น

 • สมัครได้ที่ supattapin@yahoo.com

 • ดู โครงการจัดตั้งชมรมได้ที่ www.supatta.haysamy.com

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com