ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comารวิจัยเรื่อง: ผลกระทบของการศึกษาระบบกลุ่มใหญ่สวนสุนันทาต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา(The study of the impact of S.LaGIS on students' learning behavior.)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   สำนักการศึกษามวลชน  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทของงานวิจัย: การวิจัยประยุกต์

สาขาวิชาการที่ทำการวิจัย: สาขาการศึกษา 

คำสำคัญ :  การจัดการศึกษาระบบกลุ่มใหญ่   

ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัททา ปิณฑะแพทย์

ปีที่ทำการวิจัย : 2544

                                               

                                                บทคัดย่อ

ในการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของการจัดการศึกษาในระบบกลุ่มใหญ่ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มีเจตนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและคนที่มีความสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักดังนี้

 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความสำคัญของสมรรถภาพที่จำเป็นของการเป็นผู้เรียนที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมภายในตัวผู้เรียนเป็นอันดับที่หนึ่ง มีทักษะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเป็นอันดับที่สอง มีความทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี และผู้เรียนต้องรู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ และเคารพกฎหมาย สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

 จากการศึกษาคุณสมบัติของการเป็นผู้เรียนที่มีความสุข เก่งและดี  พบว่านักศึกษามีคุณสมบัติของการเป็นผู้เรียนที่มีความสุขโดยมีข้อที่นักศึกษามีคุณสมบัติในระดับมากเมื่อเฉลี่ยทุกรายการคุณสมบัติมากที่สุดคือ การมีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงและมีมนุษยสัมพันธ์ และมีความกระตือรือร้นต่อสิ่งต่าง ๆ อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด สำหรับคุณสมบัติของการเป็นผู้เรียนที่มีความเก่งโดยมีข้อที่นักศึกษามีคุณสมบัติในระดับมากเมื่อเฉลี่ยทุกรายการและมีคุณสมบัติมากที่สุดคือ การรู้จักวางแผนที่ดี  มีความเป็นผู้นำ และพบว่านักศึกษามีความสามารถประยุกต์ความรู้ความคิดสู่การปฏิบัติได้ในระดับที่น้อยที่สุด ในด้านคุณสมบัติของการเป็นผู้เรียนที่มีความดีโดยมีคุณสมบัติในระดับมากเมื่อเฉลี่ยทุกรายการและมีคุณสมบัติมากที่สุดคือ ความมีสัมมาคารวะ มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีและนักศึกษามีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือข้อที่นักศึกษามีคุณสมบัติในระดับน้อยที่สุดคือการรู้จักแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ

 จากการศึกษาในด้านคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาพบว่านักศึกษาระบุคุณลักษณะของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และให้เสร็จทันตามกำหนด การตรงต่อเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับที่มาก แต่มีคุณลักษณะของความพากเพียรอยู่ในระดับน้อยมากและนักศึกษาระบุคุณลักษณะของการเรียนเก่งในตนเองว่าอยู่ในระดับน้อย นักศึกษาระบุคุณลักษณะของสุขภาพว่ามีสุขภาพปกติอยู่ในระดับมาก นักศึกษาระบุคุณลักษณะของจิตใจโดยระบุว่ามีความรู้สึกดีหรือมีความสนุกเมื่ออยู่ในห้องเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติของผู้เรียนที่มีความสุข และมีความสนุกมาก แต่มีการซักถามในระดับน้อย นักศึกษาระบุคุณลักษณะของมนุษยสัมพันธ์ในระดับมาก ต่ในด้านความสัมพันธ์กับผู้สอนนั้นอยู่ในระดับน้อย

ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมในด้านการศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับปานกลาง และน้อยในแต่ละประเด็น ส่วนพฤติกรรมทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางและมาก

การศึกษาพฤติกรรมการทำงานที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษากับกลุ่มพบว่ากลุ่มที่มีจำนวน 5 คนจะเป็นกลุ่มที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดและมีความพึงพอใจน้อยลงเมื่อกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในชีวิตประจำวันพบว่าการอ่านหนังสือ มีการทบทวน การเตรียมตัว อยู่ในระดับที่มีความกระจาย ความช่างสังเกตกระจายอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาส่วนใหญ่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนักศึกษาความชอบศึกษาค้นคว้ามีการกระจายอยู่ในระดับปานกลางกลาง

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนที่พึงประสงค์คือ

นักศึกษาแสดงความมีวินัย  มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล  มีเหตุผล  รู้หน้าที่  ซื่อสัตย์  พากเพียร  ขยัน  ประหยัด  มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มีความเสียสละ  รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่กับผู้อื่นอย่างสันติสุข ซึ่งอยู่ในด้านความเป็นคนดี นักศึกษาแสดงความมีทักษะ สร้างสรรค์  มีความสามารถด้านการสืบค้น กีฬา  มีภาวะผู้นำ  รู้จักตนเอง  ควบคุมตนเองได้ เป็นคนทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันโลก  ทันเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตน  สังคม  และประเทศชาติได้ซึ่งอยู่ในด้านความเป็นคนเก่ง นักศึกษารายงานตนเองว่าเป็นคนร่าเริงแจ่มใส  ร่างกายแข็งแรง  จิตใจเข้มแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ์  มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง  มีอิสรภาพ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพซึ่งอยู่ในด้านความเป็นคนมีความสุข   

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com