ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comแบบตรวจสอบ แสดงภาวะผู้นำ

ให้ทำแบบสอบถามนี้ โดยให้คะแนนเรียงลำดับ 5 4 3 2 1 จากความมากมาหาน้อย

ในสถานศึกษาที่ฉันดูแล  

  ข้อความ คะแนน 
1 ให้การยอมรับในงานที่ทำ  
2 มีกฎเกณฑ์ชัดเจนในการลงเวลาเข้างานและเลิกงานให้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
3 มีการกำหนดตารางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการร่วมกันในระหว่างวันทำงานไว้  
4 สถานศึกษากำหนดงบประมาณสำหรับการสร้างความสัมพันธ์  
5 การเสนองานตามสายงานเป็นสิ่งที่ขัดขวางการปฏิบัติงาน  
6 ผู้สอนมีอิสระในการที่จะทำอะไรก็ได้ในห้องเรียนที่ตนสอน  
7 นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ  
8 ทุกคนต้องทำตามกระบวนการที่วางไว้ในการทำงานอย่างเคร่งคัด  
9 ผู้ที่ตัดสินใจเองอาจถูกระงับไม่ให้ทำงานที่กำลังดำเนินการ  
10 ครูของโรงเรียนต้องทำตามกฎระเบียบที่วางไว้  
11 การทำงานไปด้วยกันตามช่องทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ  
12 การประชุมกลุ่มทำงานดำเนินไปด้วยมิตรภาพและไม่เป็นทางการ  
13 เมื่อมีงานต้องรายงานส่งให้หน่วยเหนือเป็นผู้ให้คำตอบ  
14 ครูต้องจัดห้องเรียนมาตรฐานและกระบวนการเรียนการสอนตามที่กำหนด  
15 สำหรับปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนมีการลงโทษที่เป็นมาตรฐานตั้งไว้โดยไม่มีการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
16 อาจจะมีการแสดงออกบ้างก่อนที่จะมีการเห็นด้วยกับข้อตัดสิน  
17 ครูไม่สามารถออกจาห้องเรียนได้จนกว่าจะหมดเวลา  
18 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ให้คำตอบ  
19 ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันไม่ว่าจะมีเรื่องราวพิเศษใด ๆ  
20 ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ถ้าคุณมาโรงเรียนไม่ทันเวลาและออกจากโรงเรียนก่อนเวลา ในบางครั้ง  
21 ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นทางการและไม่ลึกซื้ง  
22 การนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีตรวจสอบดูแล  
23 คำสั่งที่มาจากผู้บริหารระดับสูงต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อแม้  
24 ทุกคนทำงานตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่กำหนด  
25 ทุกคนตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องสอบถามใครก็ได้  
26 ครูต้องระวังที่จะไม่ละเมิดกฎของโรงเรียน  
27 ครูทำงานของตนตามที่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงและชัดเจน  
28 ฉันต้องไต่ถามความเห็นจากหน่วยเหนือทุกครั้งก่อนที่จะลงมือทำ  
29 ครูมีความระมัดระวังเกี่ยวกับความประพฤติในขณะที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน  
30 ฉันรู้สึกว่าฉันคือเจ้านายตนเองในทุก ๆ สถานการณ์  
31 ครูมีความสนุกสนานร่วมกันในเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  
32 ครูทดลองกระบวนการสอนในชั้นเรียนในช่วงเวลาทำงาน  
33 เพื่อนสนิทของครูในโรงเรียนมักเป็นครูต่างโรงเรียน  
34 การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมักขึ้นอยู่กับความสามารถของครูแต่ละคน  

 

อยากรู้คำตอบ ให้ส่งคะแนนแต่ละข้อคำตอบมาที่

email: supattapin@yahoo.com

ขอบคุณ

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com