ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comการศึกษา:

 • Doctor of Education: Policy and Management (EPM), The University of Melbourne, Australia 2003

 • Master of Science in Secondary Education, Fort Hays Kansas State University, USA 1970

 • Bachelor of Science in Chemistry, Fort Hays Kansas State University, USA 1969                 

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา จิตวิทยาสังคม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 1990

ตำแหน่งทางราชการที่เคยได้รับ:

 • คณบดี คณะคุรุศาสตร์

 • ผู้อำนวยการสำนัก Mass Education

 • หัวหน้าภาคจิตวิทยาและแนะแนว

 • หัวหน้าศูนย์ แนะแนว

 • รองหัวหน้าภาคจิตวิทยาและแนะแนว

 • รองหัวหน้าศูนย์ แนะแนว

ตำแหน่งทางสังคมที่ได้รับ:

 • นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพะเยา, 2005-Present

 • นายกเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี, 2001-2004

 • ประธานสภาสังคมสัตรี จังหวัดจันทบุรี, 2001-2004

 • Committee of the AIDS Prevention Project of Chanthaburi, 2001-2004

 • นายกเหล่ากาชาด กิ่งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Other Work Accomplishment

 • Development of Suan Sunandha Module Guide (SMG), 2004 

 • Curriculum Development for Teacher Education (5 Year), 2001-2003

 • Education Reform on Teaching and Learning by Team Teaching Pedagogy, 2000

 • Education Reform on Mass Education Method of Teaching, 1999-2000

Position Obtained Official Committee:

 • Member of Thai Teacher Education Center

 • Member of the Dean of Education Faculty Council

 • Thai Education Reform

 • School Reform to ICT

 • Sub–committee of Kurusapha Council 

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com