ดร.สุภัททา ปิณฑะแพทย์

Dr.Supatta Pinthapataya

email: supattapin@yahoo.comคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

แผนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 /2550

 

ภาควิชา                           :สังคมศาสตร์

รหัสวิชา                           :826356

ชื่อวิชา                             :ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน(Business and Everyday Life)

ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา:รศ. ดร. สุภัททา ปิณฑะแพทย์

ชื่อผู้สอน                            :รศ. ดร. สุภัททา ปิณฑะแพทย์

สถานที่ติดต่อ                    :ตึกนวมินทรฯ  ชั้น 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

826356 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  (Business and Everyday Life)

                ความคิดพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อม รูปแบบการเป็นเจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษาและปัญหาเฉพาะด้านธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เรื่องมนุษย์กับธุรกิจ 
  2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานความต้องการของมนุษย์และการคิดเชิงเศรษฐศาสตร์
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ
  4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

 

การประเมินผล

       1. การมีส่วนร่วม ความสนใจและสอบย่อย        20%

       2.เชิงปฏิบัติรายงานกลุ่ม                                    20%      

       3. กิจกรรมศึกษาค้นคว้า                                     10%

       4. สอบกลางภาค                                                25%

       5. สอบปลายภาค                                                25%                                      

 

การตัดเกรด

  • ใช้เกณฑ์และข้อกำหนดของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาสังคมศาสตร์

 

วิธีสอนและกิจกรรม

  • บรรยาย กรณีศึกษา  ศึกษาค้นคว้า  และการฝึกปฏิบัติงาน  

 

เอกสารประกอบการสอน

คณะวิทยาการจัดการ. (2547). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต .***

สุมาลี เกตุรามฤทธิ์. (2547). การจัดการธุรกิจ . กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และ สุนีย์ เลิศแสวงกิจ. (2548). ธุรกิจทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : วังอักษร.

บทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี. From: http//:www.krusuree.th.gs

สุภัททา ปิณฑะแทย์. (2551). ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน. From:  http//:www.supatta.haysamy.com  (Others)

Tracy, Brian. (2000). 100 Unbreakable Laws of Bussiness Success. (คัมภีร์แห่งความสำเร็จ แปลโดย  พันโท อานันท์ ชินบุตร. กรุงเทพมหานคร: ต้นไม้.)

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน

สัปดาห์

วันที่

สาระ

กิจกรรม

1

 

อธิบายหลักสูตร แนวการเรียนการสอน

วิวัฒนาการธุรกิจ มนุษย์กับธุรกิจ

บรรยาย  ซักถาม

2

 

การแลกเปลี่ยน เศรษฐศาสตร์กับความต้องการพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง  และการเลือกอาชีพ

บรรยาย ซักถาม

3

 

ภาพรวมธุรกิจ และรูปแบบการประกอบธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ

บรรยาย  ซักถาม

4 - 5

 

การบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล

บรรยาย อภิปราย

6

 

พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด

บรรยาย ซักถาม

7

 

การจัดทำโครงการและการทำแผนธุรกิจ

(ศูนย์บ่มเพาะ)

วิทยากร บรรยาย  ฝึกปฎิบัติการ

8

23 ธค. 51

สอบกลางภาค

 

9

 

กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน

10

 

ภาษีอากรและเอกสารทางธุรกิจ

ภาษีอากร

เอกสารธุรกิจ

11

 

เงินทุน การเงินและการบัญชี

วิทยากร บรรยาย

12

 

การวางแผนและการควบคุมการผลิต

บรรยาย ซักถาม

13

 

การขนส่งและการส่งมอบสินค้า

 บรรยาย  ซักถาม

14

 

ฝึกปฏิบัติด้านการผลิตและการค้า

ฝึกปฏิบัติ

15

 

ศึกษาและวิเคราะห์ผล รายงานและ นำเสนอผลงานสรุปและทบทวน

รายงาน

16

17 กพ.52

สอบปลายภาค

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ตารางการเรียนการสอนนี้ ผู้สอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

© Copyright 2005. All rights reserved. Contact: supattapin@yahoo.com